Závod záchranných psů SH ČMS 11.-12.8.2018
Liberecko

ZÁVOD ZÁCHRANNÝCH PSŮ SH ČMS

2018

POŘÁDÁN JAKO VÝBĚROVÝ ZÁVOD NA MČR

PSOVODŮ IZS 2018

Rádi bychom vás, všechny psovody SH ČMS, pozvali na Závod záchranných psů, který je zároveň výběrovým závodem na MČR psovodů IZS

Termín a místo konání:

Závod proběhne o víkendu 11. a 12. srpna na Liberecku (sutina) a v okolí Hejnic (plocha). Rozdělení speciálů na jednotlivé dny bude určeno až po uzávěrce přihlášek. Slavnostní zahájení pro obě kategorie proběhne v sobotu 11. srpna dopoledne.

Výběrový závod:
Bude probíhat ve dvou kategoriích - plocha a sutina, bez poslušností a dovedností. Závod se bude řídit pravidly zkušebního řádu psovodů SH ČMS. O vítězi a náhradnících rozhodne počet nalezených osob, v případě shody čas poslední nalezené osoby, v případě shody los. Na místo speciálů se budou účastníci přesouvat vlastními dopravními prostředky, nebo pořadatelem dle vylosovaného startovního čísla a přiděleného času.


Přihlášky:

Přihlašování probíhá přes formulář zveřejněný dole na této stránce. Přihláška je platná po uhrazení startovného 500 Kč za jednu kategorii. Psovodi, kteří mají s přihlášeným psem složenou zkoušku "A" v dané kategorii startovné naplatí.
Platební údaje:
Číslo účtu - 210 889 00 67 / 2700
Variabilní symbol - 20180811


Ubytování:

S přenocování ze soboty na neděli počítejte v Hejnicích, kde bude i společná večeře. Je možné zde přenocovat i z pátka na sobotu. V případě vašeho zájmu je v obou případech k dispozici naše zázemí na cvičáku.


Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2018

Detailní informace budou zaslány přihlášeným po uzávěrce přihlášek.

Za celý organizační tým JSDHO a SDH Hejnice

Mgr. Pavel Morávek

zástupce velitele psovodů SH ČMS 


PRAVIDLA AKCE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Hejnice-psovodi
P. Bezruče 593, 463 62 Hejnice
(dále jen "pořadatel")
vydává tato Pravidla jednání pro účastníky závodu záchranných psů SH ČMS

Pořadatel ve dnech 11. - 12. 8. 2018 pořádá Závod záchranných psů SH ČMS 2018, jehož náplní je především přezkoušení záchranných psů. Pořadatel uvádí, že ke všem cvičením, která budou probíhat pod jeho dohledem má potřebná proškolení.

Účastníci závodu záchranných psů SH ČMS berou na vědomí následující pravidla, která jsou povinni dodržovat:

 • každý účastník má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě nebo jiným účastníkům či pořadateli;
 • každý účastník má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na věcech jiných účastníků či na věcech pořadatele;
 • každý účastník prohlašuje, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • účastníci jsou povinni dodržovat všechny pokyny pořadatele a velitele zásahu;
 • pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu či škodu na věcech účastníků, která byla způsobena nedodržením pokynů pořadatele nebo nevhodným chováním účastníků;
 • účastníci jsou povinni dodržovat BOZP dle pokynů pořadatele, tzn. nosit helmu, rukavice, boty a další osobní ochranné pomůcky, které po nich bude pořadatel požadovat;
 • účastníci mají zakázáno vstupovat do míst, která budou označená zákazem vstupu;
 • účastníci prohlašují, že pes/fena má všechna povinná očkování, nejeví známky infekční nemoci, a ani v posledních 14 dnech nebyl/a v kontaktu se zvířaty s infekčním onemocněním;
 • je zakázáno volné pobíhaní psů bez dozoru;
 • je zakázáno, aby psi vstupovali na verandu klubovny;
 • pořadatel neodpovídá za věci, které se mohou účastníkům v průběhu závodu ztratit;
 • účastníci berou na vědomí, že v případě dešťů hrozí vyplavení stanů a v případě silného větru pád větví na stany;
 • v průběhu závodu je přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a návykových látek
 • jakékoliv podávání/získávání informací o povaze terénu nebo umístění úkrytů ostatním účastníkům je důvodem k okamžitému vyloučení z akce;
 • v průběhu závodu je účastníkům zakázáno pořizovat obrazové snímky (fotografií) a obrazové a zvukové záznamy (audio/video nahrávky)
 • Účastníci dávají svůj souhlas k pořizování, používání a zveřejňování obrazových snímků (fotografií) a obrazových a zvukových záznamů (audio/video nahrávky) na webových stránkách, v tisku a v propagačních a informačních materiálech

Účastník závodu záchranných psů SH ČMS bere všechna výše uvedená pravidla na vědomí a svým přihlášením na akci se je zavazuje dodržovat.

Za psovody SH ČMS
Mgr. Pavel Morávek
zástupce velitele

Přihláška na závod záchranných psů SH ČMS 2018