FAQ

Otázky a odpovědi...

Psovodi v SH ČMS

První družstvo bylo při SDH založeno v roce 2000 z potřeby praktické využitelnosti záchranného psa. Na tomto principu vznikal i celý zkušební řád, postup přezkušování a požadavky na psovoda, které jsou popsány v základní filosofii zkušebního řádu psovodů SH ČMS a ve zkušebním řádu jako takovém.

Jak založit družstvo psovodů u SDH

Základní principy fungování se řídí organizační strukturou psovodů SH ČMS. V ní je specifikováno, že družstvo psovodů může být založeno u každého SDH, kde s touto myšlenkou souhlasí vedení a kde jsou ve sboru minimálně tři zájemci o založení družstva psovodů, z nichž má alespoň jeden se svým psem složenou zkoušku stupně "A" dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS.

V případě, že se bude jednat o člena SDH, který má slouženou pouze vstupní zkoušku, bude muset být odbornost výcviku a příprava záchranného psa zajištěna jiným členem psovodů SH ČMS, který má již zkoušku stupně "A" složenou.

Co se od družstev psovodů očekává

V první řadě výcvik záchranného psa, který by měl směřovat k praktické využitelnosti. V případě psovodů SH ČMS je to složení minimálně zkoušky stupně "A" dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS, která opravňuje psovoda a psa k praktickému nasazení při pátrání po pohřešované osobě na ploše. V případě zájmu konkrétních psovodů o oblast sutinového vyhledání pak splnění kritérií pro nominaci psovoda k přezkoušení dle interního pokynu GŘ HZS ČR a ministra vnitra č. 48/2003 (atesty MV).

Dále pak celoroční vzdělávání psovodů, technické podpory a čekatelů jak v oblasti teoretické, tak praktické přípravy na praktická nasazení.

Družstvo jako takové by mělo směřovat ke smluvnímu vztahu s HZS ČR a stát se ostatní složkou IZS, která by byla v případě potřeby povolávána na pátrací a záchranné operace.

Ve všech družstvech by se mělo jednat o nekomerční činnost v souladu s principy a desaterem nás dobrovolných hasičů. Jednotlivá družstva by měla spolupracovat, jak v rámci výcviku záchranného psa, tak i v rámci další teoretické i praktické přípravy svých členů.