Zkušební řád

Zkušební řád pro záchranné psy SH ČMS

1. Všeobecná ustanovení

Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Jednotlivé druhy vykonaných zkoušek, kromě zkoušky vstupní a kondiční, jsou podkladem pro praktické využití psa v příslušných organizacích. Složení vstupní zkoušky opravňuje psovoda zažádat velitele družstva psovodů příslušné SDH o přijetí k družstvu psovodů na pozici "čekatele". Vstupní zkoušku nemusí psovod opakovat s dalším psem a není povinná v případě, že psovod nastupuje na zkoušky stupně "A". Vstupní zkouška neopravňuje psovoda k získání odbornosti.

Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Ke zkouškám mohou nastoupit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu. Pes musí v den konání zkoušek splňovat požadovanou nejnižší věkovou hranici dvanácti měsíců. Pes, který při zkoušce neuspěl, může tuto zkoušku opakovat. Ke zkoušce vyššího stupně může pes nastoupit až po úspěšném splnění zkoušky nižšího stupně v dané kategorii. Psovod se může zúčastnit zkoušek v jeden den s více psy pouze v případě, že mu povaha zkoušky nebude poskytovat žádnou výhodu. Jeden pes nemůže být veden více psovody. Háravé feny se mohou zkoušek zúčastnit, ale psovod je povinen tuto skutečnost nahlásit vedoucímu zkoušek ještě před zahájením zkoušek. Háravé feny se musí držet odděleně od ostatních účastníků zkoušek a přezkušují se jako poslední. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny a feny v druhé polovině březosti se ke zkouškám nepřipouštějí. Minimální věk psovoda je 18 let. Pokud se z určitých důvodů nemůže dvojice psovod – pes na zkoušky, na které je přihlášena, dostavit, musí toto neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek. Psovod je povinen předložit při prezenci očkovací průkaz psa s platným očkováním a podepsat "Pravidla jednání pro účastníky přezkušování záchranných psů dle zkušebního řádu SH ČMS".

Jednotlivé stupně a druhy zkoušek se mohou vzájemně organizačně kombinovat s přihlédnutím k technickým možnostem pořadatele a za přesného dodržení podmínek dané zkoušky. Maximální a minimální počet účastníků zkoušek je vždy stanoven před zahájením přihlašování na dané zkoušky po dohodě vedoucího zkoušek s rozhodčím. Za organizaci akce zodpovídá vedoucí zkoušek, který zařizuje a kontroluje všechny práce potřebné k přípravě a konání zkoušek.

Vedoucího zkoušek deleguje pořádající organizace. Pořadatelem zkoušek záchranných psů SDH může být pouze Sbor dobrovolných hasičů (SDH), zatímco účastníkem zkoušek může být i nečlen SDH. Pořadatel musí požádat velitele psovodů SH ČMS, nebo jeho zástupce nejméně třicet dní před konáním zkoušek o delegování rozhodčího na zkoušky. Rozhodčí nesmí posuzovat svého vlastního psa.

Soupiska s výsledky zkoušek se vystavuje ve třech vyhotoveních, jednou pro Kancelář SH ČMS, jednou pro vedení psovodů SH ČMS a jednou pro pořádající organizaci. Protest lze podat proti technickému zajištění zkoušek, a to písemně vedoucímu zkoušek do patnácti minut po ukončení dané disciplíny. Protest nelze podat proti posuzování, výrok rozhodčího je konečný.

Rozhodčí nebo vedoucí zkoušek mohou omezit nebo zakázat elektrotechnické i ostatní vybavení psovoda i psa, a to hlavně v případě, že by takto získané informace mohly ovlivnit průběh zkoušek nebo pokud psovod nastupuje na část zkoušky, ve které se ověřuje jeho schopnost bez tohoto vybavení pracovat. Pořadatel, rozhodčí i ostatní účastníci zkoušek jsou povinni dodržovat ustanovení a pravidla tohoto zkušebního řádu. Vybavení psovoda a psa na speciální cvik je totožné s vybavením při praktickém nasazení.

2. Hodnocení

Splnění zkoušky ZPD (poslušnosti a dovednosti) je podmíněno ziskem nejméně sedmdesáti procent bodového limitu. Splnění zkoušek, které obsahují pouze speciální cvik je podmíněno nalezením všech požadovaných subjektů v určeném časovém limitu. Pro úspěšné absolvování zkoušky VZ (vstupní zkouška) je nutné splnit jak speciální cvik, tj. nalézt všechny požadované subjekty v určeném časovém limitu, tak získat v části prověření poslušnosti a dovednosti nejméně sedmdesát procent bodového limitu.

U stopařských zkoušek se za nalezenou osobu považuje osoba, kterou pes nalezl na základě vypracování stopy. K tomuto posouzení mohou být použity GPS záznamy.

Zkoušky jsou hodnocené známkou "splnil – nesplnil". Při úspěšném absolvování zkoušky je daná zkouška zapsána do "Pracovního průkazu psa SDH", do kterého se zapisují všechny splněné zkoušky dle tohoto zkušebního řádu.

3. Prováděcí ustanovení

3.1. Všeobecná ustanovení:

Jednotlivé části všech druhů a stupňů zkoušek začínají hlášením psovoda rozhodčímu, ve kterém psovod uvádí své jméno, jméno psa a druh zkoušky, na kterou nastupuje. U zkoušek se speciálním cvikem oznámí způsob značení psa při nálezu. Nesplní-li pes jednu část zkoušky, nepokračuje již dále k přezkoušení dalších částí zkoušky. Rozhodčí může ukončit práci psa, popřípadě jej následně nehodnotit pro hrubé zacházení psovoda se psem, pro zranění nebo agresivitu psa, pro nevhodné chování psovoda nebo hrubou ztrátu orientace v terénu. S hodnocením jednotlivých částí seznámí rozhodčí psovoda ihned po ukončení každé části zkoušky.

3.2. Speciální cviky:

Speciální cvik probíhá v terénu, který je vytyčen podle druhu zkoušky. Může se jednat o přírodní hranice, cestu, obrys budovy nebo sutiny, pásku, zakreslení do mapy, nebo zadání do GPS pořadatele, popř. psovoda. Vyhledávané osoby nebo subjekty zdroje musí být do prostoru umístěny 10–15 minut před nasazením psa. Ve stejném čase musí prostor projít několik pomocníků se psy.

Postup a jednání psovoda při prohledávání daného prostoru, včetně povelové techniky a chválení psa, je u všech druhů a stupňů zkoušek ponechán na úvaze psovoda, nesmí však sám odkrývat pravděpodobné úkryty. Způsob odměňování psa při nálezu oznámí rozhodčí nebo vedoucí zkoušek psovodovi před nástupem na speciální cvik. Rozhodčí a vedoucí zkoušek postupují za psovodem, pokud rozhodčí neurčí jinak.

Nalezená osoba je na pokyn rozhodčího, popřípadě vedoucího zkoušek ponechána na místě nebo vyprošťována. Nestačí-li psovod na vyproštění sám, povolá na pomoc záchrannou četu. Nezbytně nutný čas pro vyproštění osob se nezapočítává do časového limitu pro vyhledání. V případě, že se osoba nevyprošťuje, jsou psovodovi připočítány dvě minuty času k limitu na vypracování terénu navíc. Při "falešném" označení je rozhodčí povinen odkrýt údajný úkryt. Při "falešném" označení rozhodčí práci psa ukončí. Domnívá-li se psovod, že v prohledávaném prostoru již žádná osoba není, může vyhledání ukončit sám ještě před uplynutím časového limitu.

4. Poslušnosti a dovednosti

4.1. Poslušnost ke vstupní zkoušce VZ

1) Přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů – k noze psovoda nebo do předsednutí)

Psovod s neupoutaným psem vykročí na pokyn rozhodčího z výchozího bodu přímým směrem. Ihned po vykročení se pes na zvukový a posunkový povel vzdálí od psovoda minimálně 10 kroků. U obou způsobů přivolání je psovod v pohybu. U přivolání k noze psovoda pes přibíhá a připojuje se k levému boku psovoda (psovod nesmí jít proti psu), následně na pokyn rozhodčího se dvojice zastaví. U přivolání do předsednutí se psovod v okamžiku, kdy rozhodčí dává pokyn pro přivolání psa, zastaví, otočí se čelem ke psu a zvukovým povelem přivolává psa. Na další pokyn rozhodčího zaujme psovod se psem základní postoj.

2) Ovladatelnost psa na vodítku

Zvukový povel je povolen při vykročení, změně směru a při změně rytmu chůze.

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech, je chybné. Při zahájení cviku na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou pohybujících se osob, ve které se nejméně jedenkrát zastaví a následně se vrací na výchozí bod.

Z výchozího bodu jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10–15 krocích normální chůze předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Následně se psovod normálním tempem vrací na výchozí bod, kde provede první obrat vpravo a pokračuje dalších 15–20 kroků, následuje druhý obrat vpravo a po dalších 25–30 krocích udělá dvojice obrat čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10–15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Na pokyn rozhodčího se psovod opět rozchází normální chůzí. Po 10–15 krocích provede obrat vlevo a po 20–25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

V průběhu ovladatelnosti se za účelem přezkoušení pozornosti psa použije náhlý nárazový zvuk, popř. hluk motorové pily, centrály nebo jiného podobného zařízení. Jednotlivé rušivé zvuky se mohou kombinovat. Pokud pes projeví útočnost, je to podmíněně chybné, pokud zůstává ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je k rušivému podnětu lhostejný. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

3) Sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)

Psovod s upoutaným psem v základním postoji na pokyn rozhodčího dává zvukovým povelem pokyn ke změně polohy. Pes setrvá v dané poloze tak dlouho, dokud psovod nevydá jiný povel. Jednotlivé polohy se mohou provádět v libovolném pořadí a počtu.

4) Štěkání na povel

Psovod stojí s klidným a upoutaným psem v základním postoji. Na zvukový a posunkový povel musí pes nejméně třikrát hlasitě zaštěkat. Změna polohy není přípustná.

5) Aport volný (předmět psovoda)

Psovod stojící v základním postoji odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má v průběhu přezkoušení u sebe. Zvukový povel může být dán až v okamžiku, kdy odhozený předmět zůstává bez pohybu ležet. Pes, který sedí volně vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod se zvukovým povelem neodebere. Následně na další zvukový povel pes zaujímá své místo vedle psovoda v základním postoji. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

6) Odložení psa při vzdálení psovoda

Před zahájením cviků dalšího psa odloží psovod svého neupoutaného psa zvukovým povelem na určené místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků, zastaví se a otočí čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet po dobu provádění cviků 1–5 jiným psem. Na pokyn rozhodčího se psovod vrací ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda posadit k psovodovi do základního postoje.

4.2. Dovednost ke vstupní zkoušce VZ

1) Skok vysoký (překážka 80 cm vysoká)

Psovod s neupoutaným psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel pes překoná překážku souběžně se psovodem. Po překonání překážky zaujme psovod se psem základní postoj.

2) Skok šplhem (překážka tvořící písmeno "A", cca 2 metry vysoká a 1,5 metru široká)

Psovod s neupoutaným psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel pes překoná překážku souběžně s psovodem. Po překonání překážky zaujme psovod se psem základní postoj.

3) Kladina nízká s náběhovými prkny

Psovod s neupoutaným psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel pes překoná překážku souběžně s psovodem. Po překonání překážky zaujme psovod se psem základní postoj.

4) Tunel

Překážka: roura (průměr cca 0,50 m, délka cca 3 m).

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel a jeden posunkový povel má pes překážku proplazit. Psovod postupuje souběžně se psem. Po překonání překážky zaujme psovod se psem základní postoj.

5) Chůze po nepříjemném materiálu

Překážka: na ploše 3x3 m jsou rozloženy kameny, plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál.

Psovod s upoutaným psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel přejde psovod se psem tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj.

6) Nesení psa a jeho předání

Psovod zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho jiné osobě. Ta ho za doprovodu psovoda u hlavy psa opět 10 m nese a poté ho postaví na zem. Následně zaujme psovod se psem základní postoj.

4.3. Poslušnost zkoušky ZPD

1) Ovladatelnost bez vodítka

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech, je chybné. Při zahájení cviku na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou pohybujících se osob, ve které se nejméně jedenkrát zastaví a následně se vrací na výchozí bod.

Z výchozího bodu jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10–15 krocích normální chůze předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Následně se psovod normálním tempem vrací na výchozí bod, kde provede první obrat vpravo a pokračuje dalších 15–20 kroků, následuje druhý obrat vpravo a po dalších 25–30 krocích udělá dvojice obrat čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10–15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Na pokyn rozhodčího se psovod opět rozchází normální chůzí. Po 10–15 krocích provede obrat vlevo a po 20–25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

V průběhu ovladatelnosti se za účelem přezkoušení pozornosti psa použije náhlý nárazový zvuk, popř. hluk motorové pily, centrály nebo jiného podobného zařízení. Jednotlivé rušivé zvuky se mohou kombinovat. Pokud pes projeví útočnost, je to podmíněně chybné, pokud zůstává ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je k rušivému podnětu lhostejný. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

2) Odložení vsedě

Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10–15 krocích musí pes na zvukový povel rychle usednout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a zaujme základní postoj.

3) Odložení vleže s přivoláním

Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem ze základního postoje přímým směrem. Po 10–15 krocích pes musí na zvukový povel ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a otočí ke psu, který zůstává klidně ležet. Na pokyn rozhodčího psovod přivolá svého psa zvukovým povelem. Pes musí k psovodovi přiběhnout radostně a rychle a posadit se těsně před něj. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda posadit k psovodovi do základního postoje.

4) Odložení vstoje s přivoláním

Na pokyn rozhodčího psovod vyjde s neupoutaným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10–15 krocích pes musí na zvukový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí ke psu, který zůstává klidně stát. Na pokyn rozhodčího přivolá psovod svého psa zvukovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něj. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda posadit k psovodovi do základního postoje.

5) Aport volný

Psovod stojící v základním postoji odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má v průběhu přezkoušení u sebe. Zvukový povel může být dán až v okamžiku, kdy odhozený předmět zůstává bez pohybu ležet. Pes, který sedí volně vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod se zvukovým povelem neodebere. Následně na další zvukový povel pes zaujímá své místo vedle psovoda v základním postoji. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

6) Odložení při vzdálení psovoda

Před zahájením cviků dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým povelem na určené místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků, zastaví se a otočí čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet po dobu provádění cviků 1–5 jiným psem. V průběhu provádění cviku 1 jiným psem odchází psovod do pohybující se skupiny osob. Po ukončení cviku 1 odchází samostatně zpět na původní jemu určené místo. Na pokyn rozhodčího se psovod vrací ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda posadit k psovodovi do základního postoje.

4.4. Dovednost zkoušky ZPD

1) Skok vysoký – tam a zpět

Překážka: 80 cm vysoká

Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel pes vybíhá a překonává překážku. Na další zvukový povel překonává překážku zpět k psovodovi a předsedá před něj. Na další zvukový povel zaujímá pes s psovodem základní postoj. Dotek překážky je drobnou chybou.

2) Skok šplhem – tam a zpět

Překážka tvořící písmeno "A", cca 2 metry vysoká a 1,5 metru široká

Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel pes vybíhá a překonává překážku. Na další zvukový povel překonává překážku zpět k psovodovi a předsedá před něj. Na další zvukový povel zaujímá pes s psovodem základní postoj.

3) Pohyblivá kladina na sudech

Překážka: 2 stejně velké sudy o průměru cca 0,40 m, prkno dlouhé cca 4 m a široké cca 0,30 m.

Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden posunkový povel musí pes vyskočit na kladinu a v její první polovině zůstat stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod ze základního postoje za psem a společně jdou dále až na konec kladiny, kde pes seskočí. Na zvukový povel zaujme pes základní polohu u nohy psovoda. Pes musí přejít celou délku prkna, aniž by projevil bázlivost nebo z něj seskočil.

4) Houpačka

Překážka: prkno dlouhé cca 4 m, široké cca 0,30 m, umístěné na stojanu pod středem kladiny a tvořícím sklopný bod

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden posunkový povel pes musí dojít ke sklopnému bodu překážky, prkno sklopí, zastaví se, psovod vychází ke psu a na zvukový povel jde pes vedle psovoda až na konec překážky. Psovod může jít podél překážky až tehdy, kdy se prkno překlopí. Psovod se nesmí dotknout psa ani překážky. Po opuštění překážky zaujme pes na zvukový povel základní polohu u nohy psovoda.

5) Vodorovný žebřík

Překážka: dřevěný žebřík na dvou asi 0,50 m vysokých podpěrách, dlouhý cca 4 m, široký cca 0,30 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 5 cm, s náběhovým prknem.

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden posunkový povel pes překoná náběhové prkno a žebřík až k poslední z příček na protější straně, kde se zastaví. Psovod dochází na konec překážky, psa uchopí a snese dolů. Následně na zvukový povel zaujme pes základní polohu u nohy psovoda. Psovod může vyjít ze základního postoje, jakmile pes vstoupí na první příčky žebříku, dále již postupuje podél překážky souběžně se psem, nesmí se však dotknout psa ani překážky.

6) Skok daleký

Překážka: vodní příkop, zátaras apod., šířka minimálně 1 m, výška cca 0,30 m, hloubka 1,5 m.

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden posunkový povel má pes překážku přeskočit. Po přeskoku má pes na zvukový povel zůstat nehybně za překážkou v libovolné pozici. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke psu, který následně na zvukový povel zaujme základní polohu u nohy psovoda.

7) Tunel

Překážka: roura, průměr cca 0,50 m, délka cca 3 m.

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden posunkový povel se má pes překážkou proplazit. Jakmile pes opustí překážku, má se na zvukový povel zastavit v libovolné pozici a setrvat na místě. Na další pokyn rozhodčího dojde psovod ke psu a zaujme se psem základní postoj.

8) Chůze po nepříjemném materiálu

Překážka: na ploše 3x3 m jsou rozloženy kameny, plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál.

Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. S neupoutaným psem překoná tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj.

9) Ovladatelnost na vzdálenost

Pomůcky: jeden štítek k označení výchozího místa, jeden kužel, 3 zjevné body (palety, sudy apod.) od sebe vzdálené cca 40 m, vysoké max. 0,6 m.

Pro cvik v hodnotě 10 bodů: Psovod na pokyn rozhodčího vysílá psa z výchozího místa zvukovým a jedním posunkovým povelem k bodu označenému kuželem do vzdálenosti cca 20 m. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa zvukovým a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu, na který má pes na zvukový povel vyskočit a setrvat na něm. Psovod jej pak zvukovým a posunkovým povelem vysílá k druhému bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu na pokyn rozhodčího psovod přivolává zvukovým povelem psa zpět a ten předsedá těsně před psovoda. Na další pokyn rozhodčího zaujme psovod se psem základní postoj.

Během celého průběhu cviku psovod nesmí opustit výchozí místo cviku.

Pro cvik v hodnotě 6 bodů: Psovod se psem zaujme výchozí pozici u bodu označeného kuželem. Na pokyn vysílá psovod svého psa, zvukovým a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu, na který má pes na zvukový povel vyskočit a setrvat na místě. Psovod jej pak zvukovým a posunkovým povelem vysílá k druhému bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu na pokyn rozhodčího psovod přivolává zvukovým povelem psa zpět a ten předsedá těsně před psovoda. Na další pokyn rozhodčího zaujme psovod se psem základní postoj. Během celého průběhu cviku psovod nesmí opustit výchozí místo cviku.

10) Nesení psa a jeho předání

Psovod zdvihne ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu) psa, 10 m jej nese a předá ho jiné osobě. Psovod zůstává stát na místě. Osoba psa opět dalších 10 m nese směrem od psovoda a poté ho postaví na zem, kde pes zůstává. Na pokyn rozhodčího si psovod psa zvukovým povelem přivolá. Pes přibíhá a předsedá těsně před psovoda. Následně na zvukový pokyn zaujme pes základní polohu vedle nohy psovoda a psovod jej připíná na vodítko. Pes nesmí ke svému psovodovi, jakož i k pomocným osobám projevit agresivitu.

5. Zkoušky

5.1. Vstupní zkouška (VZ)

Poslušnost:

1. Přivolání psa (10 b.)

2. Chůze na vodítku (10 b.)

3. Sedni, lehni, vstaň (10 b.)

4. Štěkání na povel (5 b.)

5. Aport volný (5 b.)

6. Odložení dlouhodobé (10 b.)

Hodnocení: 50–35 bodů je známka "splnil", 34–0 bodů je známka "nesplnil".

Dovednost:

1. Skok vysoký 80 cm (10 b.)

2. Skok šplhem (10 b.)

3. Kladina nízká s náběhovými prkny (10 b.)

4. Tunel (10 b.)

5. Chůze po nepříjemném materiálu (5 b.)

6. Nesení psa a jeho předání (5 b.)

Hodnocení: 50–35 bodů je známka "splnil", 34–0 bodů je známka "nesplnil".

Speciální cvik:

Jako speciální cvik si psovod volí jednu ze dvou specializací: plošné vyhledání nebo stopu.

Specializace plošného vyhledávání:

Vyhledání 1 živé osoby v prostoru o rozloze cca 10.000 m2 v časovém limitu 15 minut. Časový limit může být rozhodčím zkrácen nebo prodloužen na základě obtížnosti terénu. Osoba může být ukryta pod i nad úrovní terénu, max. do výšky 1,5 m. Osoba může sedět, ležet nebo stát.

Osoba není na první pohled viditelná, může být však umožněn fyzický kontakt. Pro ověření samostatné práce psa může rozhodčí omezit pohyb psovoda v prohledávaném prostoru.

Specializace stopy:

Stopa cizí, cca 350 kroků dlouhá, 30 minut stará, jednou lomená v libovolném úhlu max. však v úhlu 120 stupňů s osobou kladeče na konci stopy. Čas pro vypracování je 15 minut.

Vyhledání nášlapu se provádí v prostoru o rozleze cca 10 m2. Terény se mohou libovolně střídat. Pes označí osobu vyštěkáním, popř. zaujmutím libovolné polohy. Psovod před nástupem na stopu obdrží předmět s pachem kladeče. Použití tohoto předmětu je zcela na zvážení psovoda.

5.2. Zkouška ZPD

Poslušnost:
1. Ovladatelnost bez vodítka 10 b.

2. Odložení vsedě 5 b.

3. Odložení vleže s přivoláním 10 b.

4. Odložení vstoje s přivoláním 10 b.

5. Aport volný 5 b.

6. Odložení psa při vzdálení psovoda 10 b.

Dovednost:

1. Skok vysoký (tam a zpět) 10 b.

2. Skok šplhem (tam a zpět) 10 b.

3. Pohyblivá kladina na sudech 10 b.

4. Houpačka 10 b.

5. Vodorovný žebřík 10 b.

6. Skok daleký 10 b.

7. Tunel 10 b.

8. Chůze po nepříjemném materiálu 10 b.

9. Ovladatelnost na vzdálenost 10 b. (6 b.)

10. Nesení psa a jeho předání 10 b.

Hodnocení: známka splnil se zadává v případě dosažení 50–35 bodů v poslušnosti. V dovednosti se zadává v případě dosažení 100–70 bodů. V ostatních případech se zadává známka nesplnil.

5.3. Zkouška plošného vyhledávání stupně A – ZPV A

Podmínkou pro splnění zkoušky ZPV A je složení zkoušky ZPD. Pokud psovod s přihlášeným psem zkoušku ZPD složenou nemá, je tato zkouška součástí zkoušky ZPV A.

Speciální cvik:

Vyhledání až 6 živých osob v prostoru nebo prostorech o celkové rozloze cca 150 000 m2 a případné prohledání okolí cesty v max. délce 2 km. Celkový časový limit je stanoven dle náročnosti terénu, jeho délka je minimálně 2 hodiny. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena.

Povaha úkrytů a chování osob je popsáno v aktuální verzi dokumentu "Očekávané dovednosti a schopnosti při přihlášení na zkoušky záchranných psovodů SH ČMS".

Dokument je dostupný na stránkách www.psovodi-dh.cz

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.

5.4. Zkouška plošného vyhledávání stupně B – ZPV B

Podmínkou pro nastoupení na zkoušku ZPV B je složení zkoušky ZPV A.

Speciální cvik:

Skládá se z minimálně dvou částí (vyhledání), v nichž pes hledá celkem až 8 subjektů v celkové rozloze cca 250 000 m2, a případného prohledání okolí cesty v max. délce 2 km. Celkový časový limit je stanoven dle náročnosti terénu, jeho délka je minimálně 3 hodiny. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena.

Pro každou část musí být použit jiný prostor, jen výjimečně může rozhodčí povolit druhou část provádět ve stejném prostoru. Tato zkouška obsahuje vyhledání skupiny osob (tj. jednoho subjektu), vyhledání pohybujících se osob, osob bojících se psa, osob naříkajících a volajících o pomoc nebo osob snažících se o fyzický kontakt se psem.

Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut.

Povaha úkrytů a chování osob je popsáno v aktuální verzi dokumentu "Očekávané dovednosti a schopnosti při přihlášení na zkoušky záchranných psovodů SH ČMS".

Dokument je dostupný na stránkách www.psovodi-dh.cz

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech subjektů. Za nalezený subjekt je považován ten, který označil pes.

5.5. Zkouška plošného vyhledávání noční – ZPV N

Podmínkou pro nastoupení na zkoušku ZPV N je složení zkoušky ZPV A.

Speciální cvik:

Vyhledání až 4 živých subjektů v prostoru o rozloze cca 50 000 m2 v noční době. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi, časový limit pro vyhledání jedna hodina. Časový limit může být rozhodčím zkrácen nebo prodloužen na základě obtížnosti terénu. Osoby mohou být ukryty pod, nad i v úrovni terénu. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Zkouška obsahuje vyhledání osob v kterékoliv poloze, může se jednat také o vyhledání skupiny osob, vyhledání pohybujících se osob, osob bojících se psa, osob naříkajících a volajících o pomoc, mluvících na psa nebo osob, které se snaží o fyzický kontakt se psem.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.

5.6. Zkouška plošného vyhledávání zimní – ZPV Z

Podmínkou pro nastoupení na zkoušku ZPV Z je složení zkoušky ZPV A.

Speciální cvik:

Vyhledání až 4 živých subjektů v zasněženém prostoru s dostatečnou sněhovou pokrývkou o rozloze cca 20 000 m2. Velikost terénu může být změněna v závislosti na obtížnosti terénu a výšce sněhové pokrývky. Časový prostor pro vyhledání je 30 minut. Časový limit může být rozhodčím zkrácen nebo prodloužen na základě obtížnosti terénu. Zkouška obsahuje vyhledání osob v kterékoliv poloze, může se jednat také o vyhledání skupiny osob, vyhledání pohybujících se osob, osob bojících se psa, osob naříkajících a volajících o pomoc, mluvících na psa, nebo osob, které se snaží o fyzický kontakt se psem.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.

5.7. Zkouška sutinového vyhledání stupně A – ZSV A

Podmínkou pro splnění zkoušky ZSV A je složení zkoušky ZPD. Pokud psovod s přihlášeným psem zkoušku ZPD složenou nemá, je tato zkouška součástí zkoušky ZSV A.

Speciální cvik:

Vyhledání až 4 živých osob v prostoru nebo prostorech o celkové rozloze 600–800 m2 v časovém limitu 20 minut. Časový limit může být rozhodčím zkrácen nebo prodloužen na základě obtížnosti terénu. Osoby mohou být ukryty pod, nad i v úrovni terénu, max. do výšky 3 m. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Pro ověření samostatné práce psa může rozhodčí omezit pohyb psovoda v prohledávaném prostoru.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob.

5.8. Zkouška sutinového vyhledávání stupně B – ZSV B

Podmínkou pro nastoupení na zkoušku ZSV B je složení zkoušky ZSV A.

Speciální cvik:

Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v nichž pes hledá celkem až 6 živých osob, které mohou být ukryty nad, pod i v úrovni terénu. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Pro každou část musí být použit jiný prostor, jen výjimečně může rozhodčí povolit provádět druhou část ve stejném prostoru. Rozloha prostoru nebo prostorů pro vyhledání je vždy celkem cca 800 m2, časový limit pro vyhledání je 30 minut. Časový limit může být rozhodčím zkrácen nebo prodloužen na základě obtížnosti terénu. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Postup při prohledávání je ponechán vždy na úvaze psovoda, v každém prostoru je však část, kterou pes prohledává samostatně a psovod musí zůstat na obvodu této plochy. V průběhu této zkoušky se jedna osoba nevyprošťuje.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob.

5.9. Zkouška stopařská stupně A – ZS A

Stopa:

Cizí, minimálně 2 hodiny stará, 1500 kroků dlouhá, 0–2 předměty na stopě. Kladeč je na konci stopy, může být v kterékoliv poloze pod nebo v úrovni terénu.

Vyhledání nášlapu se provádí v prostoru 100 m2. Současně s kladečem projdou prostorem dva pomocníci, kteří však nesmí stopu v prostoru překřížit a nesmí v něm projít blíže než 5 m od stopy kladeče. Každý pomocník později stopu jednou překříží. Tvar stopy simuluje chůzi osoby v různorodém terénu (možnost přechodů přes cesty apod.), proto není určen počet lomů, oblouků a jiných možných tvarů. Nalezení osoby oznámí psovod rozhodčímu předem domluveným způsobem. Rozhodčí a vedoucí zkoušek mohou postupovat za psovodem. Časový limit pro vypracování stopy je 45 minut. Dojde-li k překřížení stopy náhodnými chodci (např. houbaři) či zvěří, není to překážkou pro její vypracování.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení osoby.

5.10. Zkouška stopařská stupně B – ZS B

Stopa:

Cizí, minimálně 5 hodin stará, 3000 kroků dlouhá, 0 až 3 předměty na stopě. Kladeč je na konci stopy, může být v kterékoliv poloze pod, nad či v úrovni terénu.

Vyhledání nášlapu se provádí v zadaném prostoru, ve kterém se pohybovaly i jiné osoby. Tvar stopy simuluje chůzi osoby v různorodém terénu. Rozhodčí a vedoucí zkoušek mohou postupovat za psovodem. Časový limit pro vypracování stopy je 120 minut. Dojde-li k překřížení stopy náhodnými chodci či zvěří, není to překážkou pro její vypracování. Stopa může být prováděna (kladena i zvedána) v kterékoliv denní či noční době.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení osoby.