Organizační struktura

psovodů SH ČMS

Výňatek metodického pokynu starosty SH ČMS

III. 
Organizační struktura sekce psovodů SH ČMS
Ústřední odborné rady represe

IV. Velitel psovodů SH ČMS

a)  je velitel všech psovodů organizovaných v SH ČMS;
b)  je odborným konzultantem v oblasti záchranářské kynologie v Ústřední odborné radě represe     Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

c)  je jmenován VV SH ČMS na základě návrhu sekce psovodů. Návrh může podat každý velitel
    družstva, který je v této funkci déle jak dva roky a má složenu zkoušku stupně "A" s vlastním 
    psem. Právo být navržen má každý člen psovodů SH ČMS, který minimálně dva roky působil ve
    funkci velitele nebo zástupce velitele družstva a je rozhodčím pro posuzování záchranných psů     v SH ČMS;

d)  zastupuje psovody SH ČMS při jednáních s orgány SH ČMS a dalšími složkami IZS;

e)  dle potřeb jmenuje a odvolává rozhodčí pro posuzování záchranných psů SH ČMS a stanovuje
    další podmínky pro získání této kvalifikace;

f)  ustanovuje složení družstev psovodů reprezentujících SH ČMS;

g)  ustanovuje družstvo pro záchranné operace mimo území ČR;

h)  dle potřeb navrhuje novelizaci zkušebního řádu pro posuzování záchranných psů v SH ČMS;

i)   dle potřeb jmenuje a odvolává své zástupce a koordinátora zahraničních misí a určuje rozsah
     jejich kompetencí;

j)  děluje jednotlivé stupně odborností psovodům a technické podpoře psovodů SH ČMS.


IV. Zástupce velitele psovodů SH ČMS

a)  je do funkce jmenován velitelem psovodů SH ČMS a je mu přímo podřízen;

b)  zastupuje velitele psovodů SH ČMS v běžných věcech;

c)  může být velitelem psovodů SH ČMS zmocněn k jednání s orgány SH ČMS a dalšími složkami
     IZS a veliteli jednotlivých družstev.


VI. Koordinátor zahraničních misí

a)  je do funkce jmenován velitelem psovodů SH ČMS a je mu přímo podřízen;

b)  je zmocněn k jednání se zahraničními organizacemi a zastupitelskými orgány ČR v zahraničí v
     otázkách využitelnosti záchranným psů SH ČMS;

c)  v případě nasazení psovodů SH ČMS mimo území ČR zabezpečuje veškeré potřebné
     dokumenty a další praktické záležitosti týkající se tohoto nasazení;

d)  v případě nasazení psovodů SH ČMS mimo území ČR spolu s velitelem psovodů a místními
     organizacemi koordinuje družstvo určené pro záchranné operace mimo území ČR.


VII. Rozhodčí pro posuzování záchranných psů SH ČMS

a)  je jmenován/odvolán velitelem psovodů SH ČMS;

b)  je jmenován na základě podmínek stanovených ve zkušebním řádu psovodů SH ČMS a dalších
     podmínek, jako jsou počet hospitací, příprava zkoušek a organizování dalších akcí SH ČMS,
     které stanovuje velitel psovodů SH ČMS.


VIII. Velitel psovodů družstev v KSH ČMS

a)  je velitel psovodů družstev místně příslušných v Krajském sdružení hasičů (KSH ČMS);

b)  je odborným konzultantem v oblasti záchranářské kynologie v Krajské odborné radě represe
     Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

c)  je jmenován Velitelem psovodů SH ČMS na základě návrhu sekce psovodů příslušného kraje.
     Návrh může podat každý velitel družstva, který je v této funkci déle jak dva roky.


IX. Družstvo psovodů

a)  je základní organizační jednotka psovodů SH ČMS;

b)  je u konkrétní SDH založeno v případě zájmu minimálně třech členů SDH;

c)  může být založeno členem SDH, který má složenou zkoušku "A" dle zkušebního řádu psovodů        SH ČMS, nebo může být založeno členem SDH, který má složenou vstupní zkoušku dle                  zkušebního řádu psovodů SH ČMS.
     V případě, že má zájemce složenou pouze vstupní zkoušku dle zkušebního řádu psovodů SH        ČMS, musí být velitelem psovodů SH ČMS stanoven odborný garant výcviku, tedy psovod SH        ČMS, který má složenou minimálně zkoušku "A" dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS;

d)  je založeno při jednání vedení SDH, založení je zaznamenáno v zápise z jednání vedení a ten        je odeslán veliteli psovodů SH ČMS. Ustanovení do funkce psovodů SH ČMS se potvrzuje na        následující řádné valné hromadě sboru.X. Velitel družstva

a)  je psovod, který je do této funkce ustanoven příslušným SDH;

b)  s ostatními členy vedení SDH určuje složení družstva psovodů a na základě typu složených
     zkoušek přijímá nové čekatele a členy;

c)  veliteli psovodů SH ČMS navrhuje stupně udělení odborností psovodů a technické podpory;

d)  zastupuje družstvo psovodů v běžných věcech a při jednáních s velitelem psovodů SH ČMS;

e)  má v kompetenci v případě potřeby ustanovit svého zástupce a určit mu rozsah jeho
     kompetencí;

f)   má stanovené podmínky pro udělení hodnosti dle odborností psovoda SH ČMS.


XI. Psovod SDH - čekatel

je žadatel o členství v družstvě psovodů SDH, který složil s vlastním psem vstupní zkoušku dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS.


XII. Psovod SDH

a)  je psovod záchranného psa, který je organizován v příslušném SDH a má s vlastním psem 
     složenou minimálně jednu zkoušku stupně "A";

b)  je označen odborností psovoda záchranného psa I., II. III. nebo IV. stupně.


XIII. Technická podpora

je člen družstva psovodů bez psa, který zajištuje technické záležitosti týkající se výcviku a praktických nasazení. Je označen odborností technické podpory I., II., nebo III. stupně.


XIV. Záchranný tým

tvoří psovod SDH se záchranným psem. Kvalifikační předpoklady záchranného psa jsou stanoveny Metodickým pokynem starosty SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti psovodů záchranných psů. Konkrétní typ a stupeň složené zkoušky je zároveň předpokladem pro praktické nasazení při pátracích a záchranných akcích. V případě záchranných operací mimo území ČR je ustanoveno družstvo pro záchranné operace mimo území ČR, a to na základě stupňů odbornosti jednotlivých psovodů a aktuální vycvičenosti a akceschopnosti jednotlivých psů.

XV. Funkční označení sekce psovodů záchranných psů SH ČMS

Psovodům SH ČMS náleží na pracovní stejnokroj PS II, polokošili s límečkem a bundu do pasu s voložkou funkční označení dle jednotlivých funkcí, které zastávají.

Funkční označení je vyobrazeno v příloze č. 1 a je vyšívané ve velikosti 70 x 37 mm.