Organizační struktura

psovodů SH ČMS

Výňatek z Metodického pokynu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti Ústřední odborné rady represe sekce psovodů záchranných psů SH ČMS, a podmínek k získání odbornosti SH ČMS psovod záchranného psa.

I. Velitel psovodů SH ČMS

a) je velitel všech psovodů organizovaných v SH ČMS;

b) je odborným konzultantem v oblasti záchranářské kynologie v Ústřední odborné radě represe Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

c) je jmenován VV SH ČMS na základě návrhu sekce psovodů. Návrh může podat každý velitel družstva, který je v této funkci déle jak dva roky a má složenu zkoušku stupně "A" s vlastním psem. Právo být navržen má každý člen psovodů SH ČMS, který minimálně dva roky působil ve funkci velitele nebo zástupce velitele družstva a je rozhodčím pro posuzování záchranných psů v SH ČMS;

d) zastupuje psovody SH ČMS při jednáních s orgány SH ČMS a složkami IZS;

e) dle potřeb jmenuje a odvolává rozhodčí pro posuzování záchranných psů SH ČMS a stanovuje další podmínky pro získání této kvalifikace;

f) ustanovuje složení družstev psovodů reprezentujících SH ČMS;

g) ustanovuje družstvo pro záchranné operace mimo území ČR;

h) dle potřeb navrhuje novelizaci zkušebního řádu pro posuzování záchranných psů v SH ČMS;

i) dle potřeb jmenuje a odvolává své zástupce a koordinátora zahraničních misí a určuje rozsah jejich kompetencí;

j) společně s vedením příslušného SDH jmenuje odborného garanta výcviku družstva psovodů;

k) uděluje jednotlivé stupně odborností psovodům a technické podpoře psovodů SH ČMS.

II. Zástupce velitele psovodů SH ČMS

a) je do funkce jmenován velitelem psovodů SH ČMS a je mu přímo podřízen;

b) zastupuje velitele psovodů SH ČMS v běžných věcech;

c) může být velitelem psovodů SH ČMS zmocněn k jednání s orgány SH ČMS, složkami IZS a veliteli jednotlivých družstev.

III. Koordinátor zahraničních misí

a) je do funkce jmenován velitelem psovodů SH ČMS a je mu přímo podřízen;

b) je zmocněn k jednání se zahraničními organizacemi a zastupitelskými orgány ČR v zahraničí v otázkách využitelnosti záchranným psů SH ČMS;

c) v případě nasazení psovodů SH ČMS mimo území ČR zabezpečuje veškeré potřebné dokumenty a další praktické záležitosti týkající se tohoto nasazení;

d) v případě nasazení psovodů SH ČMS mimo území ČR spolu s velitelem psovodů a místními organizacemi koordinuje družstvo určené pro záchranné operace mimo území ČR.

IV. Rozhodčí pro posuzování záchranných psů SH ČMS

a) je jmenován/odvolán velitelem psovodů SH ČMS;

b) rozhodčí stupně B může být pouze člen SDH, který má nejméně 25 praktických nasazení v rámci akcí IZS s vlastním psem a má složenou zkoušku stupně "B" dle řádu psovodů SH ČMS a aktivně vykonával funkci rozhodčího stupně A po dobu minimálně 3 let. Dále má splněné dalších podmínky, jako jsou počet hospitací, příprava zkoušek, organizování taktických nebo prověřovacích cvičení a organizování ostatních akcí psovodů SH ČMS, které stanovuje velitel psovodů SH ČMS.

c) rozhodčí stupně A může být pouze člen SDH, který má nejméně 25 praktických nasazení v rámci akcí IZS s vlastním psem a má složenou zkoušku stupně "A" s minimálně dvěma vlastními psy dle řádu psovodů SH ČMS. Dále má splněné dalších podmínky, jako jsou počet hospitací, příprava zkoušek, organizování taktických nebo prověřovacích cvičení a organizování akcí psovodů SH ČMS, které stanovuje velitel psovodů SH ČMS. Rozsah kompetencí pro rozhodčího stupně A je samostatné posuzování zkoušky ZPD a VZ.

V. Velitel psovodů družstev v KSH ČMS

a) je velitel psovodů družstev místně příslušných v Krajském sdružení hasičů (KSH ČMS);

b) je odborným konzultantem v oblasti záchranářské kynologie v Krajské odborné radě represe Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

c) je jmenován Velitelem psovodů SH ČMS na základě návrhu sekce psovodů příslušného kraje. Návrh může podat každý velitel družstva, který je v této funkci déle jak dva roky.

VI. Družstvo psovodů

a) je základní organizační jednotka psovodů SH ČMS;

b) je u konkrétní SDH založeno v případě zájmu minimálně třech členů SDH;

c) může být založeno členem SDH, který má složenou zkoušku "A" dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS, nebo může být založeno členem SDH, který má složenou vstupní zkoušku dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS.

d) V případě, že má zájemce složenou pouze vstupní zkoušku dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS, musí být velitelem psovodů SH ČMS stanoven odborný garant výcviku, tedy psovod SH ČMS, který má složenou minimálně zkoušku "A" dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS;

e) je založeno při jednání vedení SDH, založení je zaznamenáno v zápise z jednání vedení a ten je odeslán veliteli psovodů SH ČMS. Ustanovení do funkce psovodů SH ČMS se potvrzuje na následující řádné valné hromadě sboru.

VII. Velitel družstva

a) je psovod, který je do této funkce ustanoven příslušným SDH;

b) s ostatními členy vedení SDH určuje složení družstva psovodů a na základě typu složených zkoušek přijímá nové čekatele a členy;

c) veliteli psovodů SH ČMS navrhuje stupně udělení odborností psovodů a technické podpory;

d) zastupuje družstvo psovodů v běžných věcech a při jednáních s velitelem psovodů SH ČMS;

e) má v kompetenci v případě potřeby ustanovit svého zástupce a určit mu rozsah jeho kompetencí;

f) má stanovené podmínky pro udělení hodnosti dle odborností psovoda SH ČMS.

VIII. Psovod SDH – čekatel

a) je člen v družstvu psovodů SDH, který složil s vlastním psem vstupní zkoušku dle zkušebního řádu psovodů SH ČMS.

IX. Psovod SDH

a) je člen v družstvu psovodů SDH, který složil s vlastním psem minimálně jednu zkoušku stupně "A";

b) je označen odborností psovoda záchranného psa I., II., III., nebo IV. stupně.

X. Technická podpora

a) je člen družstva psovodů, který zajištuje technické záležitosti týkající se výcviku, přezkoušení, vzdělávání a praktických nasazení. Je označen odborností technické podpory I., II., nebo III. stupně.

b) Jednotlivé stupně odborností jsou získávány na základě dokumentu, který stanovuje strukturu a obsah vzdělávání psovodů a technické podpory SH ČMS.

XI. Záchranný tým

a) tvoří psovod SDH se záchranným psem. Kvalifikační předpoklady záchranného psa jsou stanoveny Metodickým pokynem starosty SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti psovodů záchranných psů. Konkrétní typ a stupeň složené zkoušky je zároveň předpokladem pro praktické nasazení při pátracích a záchranných akcích. V případě záchranných operací mimo území ČR je ustanoveno družstvo pro záchranné operace mimo území ČR, a to na základě stupňů odbornosti jednotlivých psovodů a aktuální úrovně výcviku a akceschopnosti jednotlivých psů.