Filosofie

Základní filosofie přezkoušení záchranný psovodů SH ČMS

Filosofie

Základní filosofie přezkoušení záchranný psovodů SH ČMS

Zkušební řád psovodů SH ČMS byl přijat jako standard schopností a dovedností záchranného týmu psovod – pes organizovaných v jednotlivých SDH. Při plnění jednotlivých stupňů zkoušek se ověřuje jak teoretická, tak praktická připravenost pro nasazení psa a psovoda při pátracích a záchranných operacích. Obsah zkušebního řádu byl koncipován na základě zkušeností ze stovek praktických nasazení nejen v ČR. Tomuto základnímu principu je také podřízen obsah zkoušky, skladba úkrytů a styl přezkušování.

Poslušnost a dovednost je ověřována pouze v prvních stupních zkoušky a u zkoušky psa stopaře není tato část vyžadována vůbec. Je možné ji skládat samostatně v rámci zkoušky ZPD.

Při samotné zkoušce je psovodovi umožněna co možná největší samostatnost při volbě taktiky prohledávání terénu. V případě přezkušování psa pro práci na ploše a psa stopaře je základním východiskem naprostá neznalost terénu jak pro psa, tak i pro psovoda. V případě práce psa na sutině je pak předchozí zkušenost psovoda a psa s konkrétním místem konání možná pouze v případě, že je daný terén v době přezkušování zásadně změněn a předchozí znalost terénu tak není pro nikoho výhodou.

Pro ověření fyzických schopností je terén vždy velmi členitý. V terénu se mohou vyskytovat velmi husté nebo neprostupné porosty, skalní útvary, jeskyně, vodní toky a další přírodní útvary vyskytující se v horských terénech. V případě přezkušování psa stopaře je pátráno po osobě, jejíž pohyb kopíruje trasu bloudící osoby v neznámém terénu, takže předem není znám počet ani charakter změn směrů stejně jako možnost střídání jednotlivých druhů terénů.

Skladba úkrytů je vždy dána typem jednotlivé zkoušky. Nikdy však není stanovena minimální vzdálenost úkrytů, takže se může jednat o úkryty, kde se nachází více osob. Za nalezenou osobu je pak uznána pouze ta, kterou nalezl pes a psovod ji rozhodčímu nahlásil na základě jeho chování. Místem označení je uznáno i místo, ve kterém se dá předpokládat nejvyšší koncentrace pachu nalezené osoby.

Základní znalosti a dovednosti jak psovoda, tak psa kteří nastupují na zkoušky, jsou zmíněné v aktuální verzi dokumentu "Požadavky na zkoušky psovodů SH ČMS".

Obecné znalosti a dovednosti jsou popsány ve struktuře a obsahu vzdělávání psovodů a technické podpory SH ČMS 2025+, která bude představována postupně.